E-Document

   รายละเอียดการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 24 เครื่อง2014-03-28
.......................................................................
   แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 25572014-03-27
.......................................................................
   ไฟล์ Present ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายในการติดตาม กำกับและดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค วันที่ 25-26 มีนาคม 57 ณ โรงแรมฟิฟท์ จอมเทียน พัทยา2014-03-27
.......................................................................
   แบบสอบถามการพัฒนาระบบโรงพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและออกแบบระบบข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (National Health Authority) (เพิ่มเติม Input Output การเชื่อมโยง)2013-12-25
.......................................................................
   แบบสอบถามการพัฒนาระบบโรงพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและออกแบบระบบข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ(National Health Authority)2013-12-04
.......................................................................
   Template โปสเตอร์จัดนิทรรศการตามโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2013-09-04
.......................................................................
   เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในวันที่ 16 มิถุนายน 25562013-07-15
.......................................................................
   ประเภท Malware ที่ตรวจพบบนเครือข่ายของ กรมควบคุมโรค2012-10-12
.......................................................................
   ลิงค์ดาวน์โหลด Removal tool ที่ใช้ในการสแกนไวรัส2012-10-12
.......................................................................
   เอกสารประกอบการประชุม เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์กรมควบคุมโรค ในวันที่ 11 กันยายน 25552012-09-11
.......................................................................
   กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคด้วยระบบสารสนเทศ UCHA ในวันที่ 10-11 กันยายน 25552012-08-27
.......................................................................
   เอกสารประกอบการประชุมการใช้งาน Chalawan และ Gmail calendar2012-07-25
.......................................................................
   แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรม Social Network ผู้บริหาร2012-07-25
.......................................................................
   VDO ประกอบการประชุมการใช้งาน Chalawan และ Gmail calendar2012-07-25
.......................................................................
   เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ VDO Conference2012-06-14
.......................................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last